Analyser & utredningar

En erfaren konsult kan bidra med expertkompetens, men också med ett metodiskt arbetssätt. Därför är de inte ovanligt att knyta en konsultresurs till sig för att få det metodiska arbetssättet tillämpat på en problemsituation. Den externa resursen har ofta också en god kompetens i att inhämta bakgrundsfakta från områden som kanske inte upplevs som naturliga eller vanliga. En extern person har också lättare att se olika problemställningar och också lättare att komma med förslag till lösningar än organisationens egna resurser.

Vi har en tydlig metodik som hjälper dig att ta fram bra och väl underbyggda beslutsunderlag och analyser, tillämpbar för alla former av utredningar.

Inom Effect har vi genom åren genomfört ett stort antal utredningar. Det finner vi naturligt eftersom vi har en mycket omfattande kompetens inom olika managementområden. Vi har också här, liksom inom andra tjänster, en väl utvecklad utredningsmetodik som bygger på en hög grad av integration med kundens egna organisation. Det innebär att implementering av förslagen som kommer ut från en utredning, lättare låter sig göras.

Läs om vår utredningsmetodik

Om Du som beslutsfattare vill vidareutveckla organisationens förmåga att ta fram bra och väl underbyggda beslutsunderlag och analyser kan du ta hjälp av vår modell och metodik som är tillämpbar för alla former av utredningar.

Den kan nyttjas om det handlar om tillväxt eller anpassning, om saken är av stor strategisk betydelse eller om det är en väl avgränsad operativ fråga. Modellen uppmärksammar särskilt risker och riskhantering vilket ger Dig som beslutsfattare en trygghet i att kritiska faktorer beaktas på ett professionellt sätt.

I de uppdrag som Effect åtar sig som rör analyser och utredningar tillämpar vi utredningsmodellen. Våra uppdragsgivare vittnar om att arbetet blir väl utfört och att handlingsplanerna är realistiska.

Om Du som beslutsfattare vill vidareutveckla organisationens förmåga att ta fram bra och väl underbyggda beslutsunderlag och analyser kan du ta hjälp av vår modell och metodik som är tillämpbar för alla former av utredningar.

Läs om konsten att fatta goda beslut

Alla chefer inom privat och offentlig sektor fattar en mängd beslut varje dag. I alla beslutssituationer finns en rad osäkerheter och risker. Beslutet blir därför aldrig bättre än förmågan att hantera, planera och förbereda sig redan i planeringsstadiet för risker.

Genom en professionell metodik för studier och utredningar med utgångspunkt i fakta, slutsatser, antaganden, identifikation av risker och osäkerheter ökar sannolikheten att beslutet leder till de mål och syften som satts upp.

Effect har utvecklat en metodik och genomfört en rad olika studie- och utredningsuppdrag åt kunder där utmaningarna varit komplexa och mångfacetterade ur ett strategiskt och ett operativt perspektiv.

Detta ser vi i vår omvärld

 

Demografiska förändringar Fler äldre och nyanlända. Sviktande skattebas. Hårt tryck på kommuner och landsting beträffande äldreomsorg, socialtjänst, försörjningsstöd, institutionsvård, integration.

Regionaliseringen påverkar landstingen/regionerna. Förväntas ge strukturella effekter, stordrift, frigjorda resurser och minskad sårbarhet samtidigt som avståndet ökar mellan ledning och medarbetare och till medborgarna. Många aktörer blir inblandade i förändringsprocessen, flernivåstyrning.

Urbanisering påverkar utbudet av offentliga tjänster. Städerna har svårt att hinna med att anpassa sig för tillväxten – Växtvärk! Samtidigt som det ställer krav på nya sätt att distribuera välfärdstjänster utanför städerna.

Globalisering innebär att offentlig sektor behöver förhålla sig till internationella utvecklingslinjer.

EUs roll förändras. Kommer EU få mer makt över sina medlemmar eller ska medlemsländerna öka sitt inflytande på EU-kommissionens bekostnad?

Klimatförändringar och fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar/utgör ramverket för all offentlig verksamhet.

 


 

charlotte-3Hör av dig om du vill veta mer

Vi berättar gärna mer om typer av uppdrag där vi bidragit med utredningar, genomlysningar och analyser. Kontakta oss gärna.

054-10 00 11
info@effect.se