Balansen mellan linje och stab är en fråga som är ständigt närvarande i många organisationer. Är staben högsta ledningens verktyg och förlängda arm, eller till för att göra kärnverksamheten briljant? Både och såklart! Alla i en verksamhet vet ju vad som är är bäst för kunden, medborgaren, patienten eller brukaren. Men är det verkligen så enkelt?

Ibland upplevs att staben tar alltför stor plats, skickar ut styrsignaler utan förankring i kärnverksamheten och utan inbördes koordinering. Den andra ytterligheten är att staben upplevs vara svag och passiv, att den lever sitt eget liv och saknar naturlig kontakt med kärnverksamheten.

Vår iakttagelse är att stabens uppdrag många gånger är otydligt och att det är oklart vem staben är till för. Ofta råder det brist på kunskap om och tillit till stabens kompetens och på vilket sätt staben är tänkt att bidra till organisationens framgång.

Stab/linje-balansen är inte alls en enkel fråga. Jag har själv brottats med den i flera av mina egna ledaruppdrag. Även om det är ett omdiskuterat ämne är det samtidigt viktigt att vara medveten om att det inte finns något rätt eller fel.

Vilken stabens roll är handlar om vad man är i för slags situation. Vilken logik som finns i ”affären/organisationsidén”, vad ägaren vill och vilka människor man har att spela med. Dessa aspekter präglar starkt balansen och styrkeförhållandena mellan staben och linjen. Det handlar både om differentiering och integration. Vilka frågor man behöver dra isär och vilka man behöver hålla samman i organisationen som helhet.

I många organisationer beskrivs ofta att staben har tre olika roller; konsultroll, serviceroll och kontrollroll. I den här beskrivningen upplever jag att det är lätt att gå fel.

Om man tar utgångspunkt i den högsta chefens uppdrag handlar det om att som ”arkitekt” skapa de allra bästa förutsättningarna för att utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. En ledningsstab bör se sitt uppdrag på motsvarande sätt.

Det handlar alltså om att som stab skapa rätt förutsättningar för framgång genom att styra och följa upp processerna i organisationen. I det här ingår också att sträcka sig ut i organisationen och erbjuda stöd och bollplank i frågor där det går att coacha fram ett bra resultat. Och på köpet skapa en enhetlig kultur. Men också för linjen att förstå och respektera stabens roll och del i helheten.

Det handlar om att både stab och linje behöver ha en god systemförståelse när det gäller organisationen som helhet. Att man förstår varandras världar och delar en gemensam vision med utgångspunkt från kundernas och medborgarnas behov. Och att man delar en gemensam värdegrund om hur man vill samarbeta framöver. Struktur och kultur i samverkan.

Charlotte Wäreborn Schultz