Charlotte Wäreborn

Charlotte är en utvecklingsorienterad visionär med omvittnad förmåga och erfarenhet av att samverka brett över alla gränser och att entusiasmera och involvera omgivningen att arbeta tillsammans mot tydliga mål och leverera resultat.

Det handlar om att gå från “öar” till att se helheten och skapa utrymme för ständiga förbättringar och utveckling. Sedan 2007 har hon arbetat på nationell nivå som VD inom kollektivtrafikbranschen. Hon har i denna roll bidragit till att ena samtliga privata och offentliga branschaktörer, att forma en gemensam vision och gemensamma mål och att utmana staten att ta sitt ansvar när det gäller infrastruktur, lagstiftning och styrmedel. Ett förändringsarbete som gett genomslag även internationellt.

I rollen som VD för ett nationellt utvecklingsbolag har hon från grunden byggt upp en offensiv samverkansarena i kollektivtrafikbranschen som gör skillnad genom att driva utvecklingsprojekt som bidrar till en snabbare utveckling av kollektivtrafiken än vad som annars vore möjligt. Kännetecknen var att med stor entusiasm, utvecklingskraft och professionell projektledning uppnå tydliga leveranser till nytta för hela branschen.

Charlotte har gedigen erfarenhet och insikt om samspelet mellan offentlig och privat verksamhet. I detta rollspel är det viktigt att sätta sig in i varandras olika drivkrafter för att på så sätt skapa förutsättningar för att utveckla affärsmässighet i relationen mellan beställare och utförare samt att ha samhällsnyttan som ett gemensamt fokus.

Charlotte har arbetat som landstingsdirektör med fullt ansvar i operativ verksamhet. Hon har erfarenhet av styrning, ledning och uppföljning samt av omfattande strukturförändringar i politiskt styrda organisationer. Utmaningen är att med hög grad av integritet fånga upp, analysera, besluta om och omsätta mål som harmonierar med den politiska ledningens intentioner och beslut. Hon har erfarenhet av att leda genom andra med chefer i flera led i komplexa och kunskapsintensiva organisationer. Charlotte är tydlig och en god kommunikatör, har lätt att skapa engagemang hos medarbetare och samarbetspartners och arbetar med stor öppenhet. Hon har ett stort engagemang för att knyta samman forskning och praktik och har varit aktiv i flera centrumbildningar mellan näringsliv, offentlig verksamhet och universitet. Hon har medverkat i ett flertal statliga utredningar som expert och är medförfattare till boken Riv Stuprören – om modern verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling (Liber 2006).

Sedan januari 2016 arbetar Charlotte som konsult på Effect, och genom sin breda erfarenhet från såväl ledning av operativ verksamhet, som styrelsearbete i offentliga myndigheter och bolag, bidrar hon starkt till Effects erbjudande till offentliga verksamheter.