Social & Organisatorisk arbetsmiljö

Vi utreder den sociala & organisatoriska arbetsmiljön och levererar förslag på åtgärder.

Vår metod baseras på nedanstående fyra steg.


Syfte, mål och upplägg

Efter att beställaren tillsammans med Effects konsult detaljplanerat upplägget, startar insatsen med att vi träffar samtliga som ska intervjuas i grupp.

Datainsamling

Intervjun fokuserar på följande huvudområden:

  •        Arbetsuppgifter
  •        Arbetsrelationer
  •        Organisation
  •        Ledarskap

Inom dessa huvudområden fångas upplevt nuläge samt önskat tillstånd. Även förslag på aktiva åtgärder berörs.

Analys

Informationen från intervjuerna sammanställs och analyseras utifrån upplevt nuläge inom ovan beskrivna huvudrubriker. I analysfasen tas även hänsyn till önskat läge och förslag på åtgärder.

Återkoppling av resultatet

Resultatet presenteras i form av en rapport till beställaren och i form av en Powerpoint-presentation till deltagarna i utredningen.

 

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Kontakta oss för att veta mer om hur ni kan jobba med er arbetsmiljö.

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016