Vårt pedagogiska upplägg

”Modernt ledarskap” är ett ledarskap baserat i sin grund på delaktighet och omtanke om hela människan, där flera förskjutningar i vår syn på arbete, uppgifter och roller förändrat mycket under senare år – bland annat genom distansarbete, aktivitetsbaserade arbetssätt, nätverk och digitalisering. Vår grundläggande syn på människan som en ansvarstagande individ, som både vill och kan ta ansvar, lägger fokus på en mängd olika förmågor viktiga för att bedriva ett ”effektivt ledarskap” i ett arbetsliv som förändras snabbt. I dag växer också fokus på medarbetarskap och vad som krävs för att vara en bidragande medarbetare. I ledarskapet, medarbetarskapet och nya typer av teamgränser ligger flera utmanande och intressanta spänningar som kommer att kräva nya angreppssätt och metoder för ledning, styrning och för att göra ett bra arbete.

Vi på Effect vill lyfta fram ledaren som en social arkitekt, vikten av relationsbaserade förmågor, men också förmågor kopplade till att bygga strukturer i en organisation vad avser både ledning och styrning och det allt allt större behovet av samverkan mellan människor, maskiner och data. Ett ökat fokus på tillit, relationer och hur samarbeten utvecklas genom digitala och fysiska möten blir därmed centrala i det moderna ledarskapet.”

 

Vår pedagogik

 

Skilj på begreppen inlärningsstil och förmåga. Tänk er tennisspelare som föredrar att spela aggresivt, ta risker och slå hårda slag jämfört med defensivare spelare som månar om att spela säkert och låta sin motståndare göra misstag. Stilen som de föredrar säger inget om deras faktiska kapacitet. Samma sak gäller för inlärningsstil; med andra ord kan man föredra att lyssna, se eller känna när man ska ta in information men det säger inget om förmågan. Stil handlar om hur man gör något medan förmåga bottnar i om man kan göra något.

Utbildning handlar förstås om att inlärning ska ske och att framtida användning ska säkerställas. För att i möjligaste mån säkerställa att detta sker använder vi en speciell utbildningsmodell som kallas 4MAT. Modellen är etablerad internationellt vad avser vuxenpedagogik.

screen-shot-2016-10-31-at-16-49-27

Sammanfattningsvis bygger den på 4 kvadranter (1 motivera deltagarna, 2 ge förståelse till deltagarna, 3 låt deltagarna göra kunskapen till sin egen, 4 låt deltagarna framtidsförankra).

Olika pedagogiska utgångspunkter används i de olika stegen för att hela tiden optimera lärsituationen. Nedan listas några centrala pedagogiska utgångspunkter som vi på Effect använder. Den enskilde pedagogens yrkesskicklighet är dock avgörande för att kunna säkerställa att lämplig pedagogiskt upplägg används i varje specifik situation. Avgörande är således att variera metod och hjälpmedel för att hela tiden säkerställa deltagarnas intresse.

Upplevelsebaserad träning

Upplevelsebaserad inlärning är en pedagogik, där inlärning inom ett givet område förstärks med upplevelser, som integreras i utbildningen.

Exempel på upplevelser kan vara projektarbete med verkliga projekt, övningar/aktiviteter, uppföljning/diskussioner, experiment o s v. Pedagogiken tillämpas främst när stoffet är förutbestämt, t ex projekt-ledning, teambuildning, presentationsteknik, medarbetarsamtal osv.

Action Learning

Action learning är en pedagogik som utgår från handling/aktivitet i verkligheten. Reflektion är ett obligatoriskt inslag i Action learning.

Pedagogiken utnyttjas främst, när området är oklart, osäkerheten stor och lösningsmöjligheterna flera. Handlingen leder till en värdering av vilka problem som är relevanta och viktiga att angripa. Varje handling är en del i inlärninge

Process/Innehåll

Varje aktivitet i en grupp har två sidor:

Innehåll – vad som diskuteras, vilka uppgifter som löses.

Process – hur man diskuterar, hur gruppen löser uppgiften och vilka känslor som uppstår.

Hur beslutet nås har i de flesta fall stor betydelse för det fortsatta arbetet. Upplever sig en stor minoritet som förlorare kan nästa process påverkas negativt. Om inte konflikterna i gruppen är lösta när beslutet har fattats, eller om locket har lagts på en diskussion för snabbt, blir gruppens arbete inte så effektivt som det kunde ha blivit.